Actores desde la derecha Ichikawa Ebijuro V como Komori no Yasu; Minasu Daigoro V como Genzaemon y Ichikawa Udanji I como Otomi, en el acto 6 de la obra Tsuta Moyo Koi no Yokogushi.

Utagawa Yoshitaki (1841-1899)

Firmado: Yoshitaki ga

Fecha: 1870

Miniaturas