Actor Arashi Rikan II

Shunkosai Hokushu activo (1802-1832)

Firmado: Hokushu

Editor: HON-YA Seishichi

Año: alredor de 1830

 Miniaturas