Actor Fujikawa Tomokichi II como Taruya Osen a la derecha y Arashi Kitsusaburo II como Satomi Isuke a la izquierda

Gigadō Ashiyuki activo (1813-1833)

Firmado: Gigado Ashiyuki ga

Fecha: 1826

Editor: Wataki

Miniaturas