Actor Ichikawa Ebijuro I  representando a Shinmachi Hashi

Shunkosai Hokushu activo (1802-1832)

Firmado: Hokushu

Editor: Tamariya Zenbei

Año: 1823

 Miniaturas