Actor  Nakamura Shikan como Yasuke

Yuusai Shigeharu (1803–1853)

Firmado: Shigeharu

Fecha: 1835

Editor: Tenma-ya Yoshibei

Miniaturas