Actor

Kinoshita Hironobu activo (1851-72)

Firmado: Hironobu ga

Fecha: Alrededor de 1860

Miniaturas