Actores

Utagawa Yoshitaki (1841-1899)

Firmado: Yoshitaki ga

Fecha: alrededor de 1870

Miniaturas