Actores, desde la derecha  Bando Jutaro I como Teranishi Kanshin; Arashi Horoku IV como Komurasaki; Iwai Hanshiro V como Shirai Conpachi; Matsumoto Koshiro V como Bando Chobei.

Shunkosai Hokushu activo (1802-1832)

Firmado: Hokushu

Fecha: 1821

Miniaturas