Actores, a la derecha Gado Kataoka com Tenma Kyotaro y a la izquierda Nakasuke Nakamura como Moronoh, en la obra Kana dehon Chushingura.

Utagawa Yoshitaki (1841-1899)

Firmado: Yoshitaki ga

Fecha:  1865


 Miniaturas