Actores  Jitsukawa Yaozo, Miura Sansuke, Ichikawa Udanji y Nakamura Sansuke

Firmado: Yoshitaki ga

Fecha: alrededor de 1860

Editor: Ishikawaya Wasuke

Miniaturas