Actor familia Nakamura

Gigadō Ashiyuki activo (1813-1833)

Firmado: Gigado Ashiyuki ga

Fecha: 1818-32

Editor Wataya Kihei

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas