Actores de la famila Ichikawa

Utagawa Yoshitaki (1841-1899)

Firmado: Yoshitaki ga

Fecha: alrededor de 1870

Editor: Ishikawaya Wasuke

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Ăšltima | Miniaturas