Americano a caballo con sirviente chino

Yoshiiku  (1833-1904)

1860

Editor: Omiya Kyujiro

Tamaño: Ôban 

 Miniaturas