Familia Americana

Yoshikazu  (activo entre 1850-1870)

1861

Editor: Izumi-ya Ichibei

Tamaño: Ôban 

 Miniaturas