Gaikoku jinbutsu zukushi - Americano a  caballo 

Yoshitora  (activo entre 1850-1880)

1861

Editor: Shōbei

Tamaño: Ôban 

 Miniaturas