Chinos

Yoshitora  (activo entre 1850-1880)

1861

Editor: Shōbei

Tamaño: Chuban

 Miniaturas