Mujer tocando el Koto

Tsuchida Bakusen (1887-1936)

1936

 Miniaturas