Dai Ckikamatsu Zenshu- Koharu

Keigetsu Kikuchi (1879-1955)

1922-1926

 Miniaturas