Enshoku Sanju-roku Kasen

Toyohara Kunichika (1835-1900)

Firmado: Toyohara Kunichika Hitsu (1881)

 Miniaturas