Cortesanas

Utagawa Yoshiiku (1833-1910)

Firmado: Yoshiiku (1871)

Miniaturas