Tokyo Shinbum Meisho Zukai - Kameido Taiko Bashi

Utagawa Yoshitora (Activo 1840-1880)

Firmado: Yoshitora (1870)

 Miniaturas