Shin yoshiwara karitaku, Owariya Hokotaro Kakae yujo hanami.

Utagawa Kunisada II (1823-1880)

Firmado: Kunisada hitsu (1866)

Editor Tsutaya Kichizo

 Miniaturas