El espejo de los tiempos.

Toyohara Chikanobu (1838-1912)

Firmado: Yoshu Chikanobu (1896)

Editor: Matsuki Heikichi

 Miniaturas