Mujeres de los Shögun Togukawa. Togukawa Ieharu

Toyohara Kunichika (1835-1900)

Firmado: Toyohara Kunichika Hitsu (1879)

Editor: Takekawa Seikichi

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas