TÍTULO: La caída de la ciudad de Jinzhoucheng.

Kinshūjō rakujō no zu.

AUTOR: Kobayashi Kiyochika (1847-1915).

Firma: Kiyochika. FECHA: 1894, era Meiji.

EDITOR: Takekawa Seikichi.

Miniaturas