TTÍTULO: El ingeniero Onoguchi Tokuji destruyendo la puerta de la fortaleza de Jinzhoucheng.

Kōhei Onoguchi Tokuji Kinshûjōmon o yuburu no zu.

AUTOR: Yōsai (Watanabe) Nobukazu (1872-1944).

FECHA: 1895, era Meiji.

EDITOR: Yokohama Enshō.

Miniaturas