TÍTULO: Batalla naval. Nisshin kan gekisen no zu.

AUTOR: Shunsai Toshimasa (1866-1913).

FECHA: 8 de enero de 1895, era Meiji.

EDITOR: Komori Sōjirō.

Miniaturas