TÍTULO: Número siete: nuestros soldados capturan Asan.

Sono shichi, Wagahei Gazan o bundoru.

AUTOR: Utagawa Kokunimasa (1874-1944).

Firma: Kokunimasa.

FECHA: agosto de 1894, era Meiji.

EDITOR: Fukuda Kumajiro̅.4

 Miniaturas