Poeta 5, Sarumaru Dayū,  Soga Hakoomaru

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Firmado: Ichiyūsai Kuniyoshi ga (1847)

Editor: Ibaya Sensaburō

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas