Actores Nakamura Kanjaku y Seki Sanjûrô II.

Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)   

Firmado: Ichiyûsai Kuniyoshi ga

1834

Editor: Fujiokaya Keijiro

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas