Uesugi-shi nijushi-sho. Historias de generales de las provincias  Echigo y Kai. General Matsumoto Mokusufe

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Firmado: Ichiyūsai Kuniyoshi ga (1850)

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas